MedlemsinloggningHistorik - Verksamhet - Organisation

Historik

Hur allt började...

The M.G. Car Club of Sweden bildades 1952 med namnet Stockholms M.G.-klubb och är en av landets äldsta bilmärkesklubbar.
Klubben har ca 2.300 medlemmar spridda över hela landet. Vi har också medlemmar i andra länder, t.ex. Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Belgien, Tyskland och USA.

Verksamhet

Klubben är geografiskt indelad i 11 Centres, som täcker hela Sverige.

Klubben är öppen för alla som är intresserade av MG-bilar och täcker alla modeller av MG. Vi har idag rullande bilar från 1929 till den senaste årsmodellen av MG TF. Allt från öppna 2-seaters till täckta 4-door Saloons med plats för hela familjen.

Klubben är en ideell sammanslutning som, utan ekonomiska intressen, i kulturbevarande och i vid bemärkelse musealt syfte, skall:

a) främja intresset för och sprida kunskap om MG som bilmärke

b) verka för bevarandet, restaurerandet och det fortsatta nyttjandet av alla slags MG-bilar

c) inhämta information om och dokumentera import och bruk av MG-bilar i Sverige

d) genom olika aktiviteter verka för god social gemenskap mellan
MG-intresserade

Organisation


Årsmötet väljer styrelse, ordförande, centrerepresentanter, revisorer och valberedning.

Utöver CR har klubben enligt organisationsplanen hjälp av specialkommittéer och utskott.

Klubbens platta organisation medför korta beslutsvägar och goda förutsättningar till ett effektivt arbete inom klubben.

Styrelsen huvudsakliga uppgifter

• Verka för klubbens fortsatta positiva utveckling.
• Tillhandahålla information av olika slag till klubbens Centres och medlemmar.
• Samordna arbetet mellan olika Centres.
• Förvalta klubbens medel.
• Producera informationsmaterial för klubben som medlemstidning, hemsida, medlemsmatrikel mm.
• Utse modellrepresentanter för våra olika bilmodeller.
• Tillhandahålla clubregalia.
• Hålla kontakt med andra organisationer och klubbar.

Varje Centre har minst en Centrerepresentant (CR), som ansvarar för Centrets alla uppgifter. Till sin hjälp utser Centrerepresentanten en eller flera District Leaders (DL).

Centrens huvudsakliga uppgifter

• Anordna gemensamma aktiviteter för medlemmarna som t.ex. utflykter, "rallyn", tekniska kurser, andra träffar etc.
• Rekrytera medlemmar lokalt.
• Förse medlemstidningen med rapporter från centret och underlag till artiklar.
• Sälja clubregalia lokalt.

Samverkan Styrelsen - Centrerepresentanterna (CR)

Kontakten mellan styrelsen och CR sker kontinuerligt med telefon och e-post.
Minst en gång per år träffas styrelse, CR och andra klubbfunktionärer på ett gemensamt funktionärsmöte. Målet är att diskutera klubbgemensamma frågor samt främja kontakten styrelsen, centren och övriga klubbfunktionärer.