MedlemsinloggningStadgar för
The M.G. Car Club of Sweden


Antagna vid årsmötet 2015-05-17 att gälla fr.o.m. 2016-01-01.


Ändring gjord av text årsavgift till medlemsavgift 2023-03-11 enligt beslut av årsmöten/MJ.

§1
Klubbens namn är The M.G. Car Club of Sweden.
§ 2
Klubben är en ideell sammanslutning som, utan ekonomiska intressen, i kulturbevarande och
i vid bemärkelse musealt syfte skall:
a) främja intresset för och sprida kunskapen om MG som bilmärke.
b) verka för bevarandet och det fortsatta nyttjandet av alla slags MG-bilar.
c) inhämta information om och dokumentera import och bruk av MG-bilar i Sverige.
d) genom olika aktiviteter verka för god social gemenskap mellan MG-intresserade.
§ 3
Medlemskap kan erhållas av person som äger MG-bil, eller visat intresse för sådana. Ansökan
om medlemskap ställs till styrelsen.
§ 4
The M.G. Car Club of Sweden är uppdelad i sektioner (Centres). Centre Representanterna
väljs för ett år av årsmötet.
§ 5
Styrelsen som väljs av årsmötet, skall bestå av minst: Ordförande, vice ordförande,
sekreterare, samt kassör, av vilka ordförande väljs för ett år och övriga styrelseledamöter
väljs på 2 år växelvis.
Som president för klubben inträder den tidigare ordföranden. Presidenten äger rätt att delta i
styrelsens sammanträden, utan rösträtt, så länge vederbörande är medlem i klubben.
§ 6
Årsmötet skall hållas varje år under första kvartalet.
Verksamhetsåret är lika med kalenderåret.
Kallelse till årsmöte skall utsändas minst två veckor i förväg. Motioner skall vara styrelsen
tillhanda senast 60 dagar innan årsmöte.
I kallelsen skall bl. a ingå dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, ev.
motioner med styrelsens yttrande och valberedningens förslag till ny styrelse.
Följande ärenden ska ingå i dagordningen:
1
1 Mötets öppnande
2 Godkännande av att kallelsen utsänts enligt stadgarna
3 Fastställande av dagordningen
4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5 Justering av röstlängd/medlemslista
6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7 Verksamhetsberättelse
8 Resultat- och balansräkning
9 Revisorernas berättelse
10 Ansvarsfrihet för styrelsen
11 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår och medlemsavgift för
nästföljande år.
12 Inkomna motioner
13 Val av styrelse
14 Val av center representanter
15 Val av revisorer och revisorssuppleant
16 Val av valberedning
17 Övriga frågor
18 Mötets avslutande
Närvarande medlem äger en röst vid årsmötet. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst som
utslagsgivande.
§ 7
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästföljande kalenderår. Årsmötet kan bemyndiga
styrelsen att, efter anhållan därom, ändra avgiften inom ett av årsmötet beslutat
utrymme/belopp.
Medlemsavgiften erläggs senast den 31 januari varje år.
Ny medlem skall inom en månad erlägga medlemsavgiften för inträdes året. Om medlemskap
erhålles under årets fjärde kvartal gäller denna avgift även som medlemsavgift för det
påföljande året.
§ 8
The M.G. Car Club of Sweden äger rätt att spara information om sina medlemmar samt deras
fordon i ett dataregister. Uppgifterna får endast användas till ordinarie klubbverksamhet och
registret skall föras av klubbens registeransvarige.
§ 9
Medlem som önskar utträde ur klubben skall skriftligen anmäla detta. Medlemsavgiften eller
del därav återbetalas ej.
2
Uteslutning av medlem kan ske om vederbörande medvetet skadat klubbens namn eller
verksamhet eller om lagstadgade avgifter ej erlagts inom föreskriven tid.
§ 10
Beslut om upplösning av klubben måste fattas med 2/3 majoritet på två på varandra följande
möten, varav det ena skall vara årsmöte.
Klubbens kvarvarande tillgångar överförs till riksförbund, Motorhistoriska Riksförbundet.
§ 11
Stadgarna kan endast ändras vid klubbens årsmöte. Förslag till ändring skall tillställas
medlem i samband med kallelse till årsmöte.