MedlemsinloggningStadgar för
The M.G. Car Club of Sweden


Antagna vid årsmötet 2015-05-17 att gälla fr.o.m. 2016-01-01.

§1
Klubbens namn är The M.G. Car Club of Sweden.

§2
Klubben är en ideell sammanslutning som, utan ekonomiska intressen, i kulturbevarande och i vid bemärkelse musealt syfte skall:
a) främja intresset för och sprida kunskap om M.G. som bilmärke.
b) verka för bevarandet och det fortsatta nyttjandet av alla slags M.G.-bilar.
c) inhämta information om och dokumentera import och bruk av M.G.-bilar i Sverige.
d) genom olika aktiviteter verka för god social gemenskap mellan M.G.-intresserade.

§3
Medlemskap kan erhållas av person som äger M.G.-bil, eller visat intresse för sådana. Ansökan om medlemskap ställes till styrelsen.

§4
The M.G. Car Club of Sweden är uppdelad i sektioner (Centres). Centrerepresentanterna väljes för ett år av årsmötet.

§5
Styrelsen som väljes av årsmötet, skall bestå av minst: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, samt kassör, av vilka ordförande väljs för ett år och övriga styrelseledamöter väljs för 2 år växelvis. Som president för klubben inträder den tidigare ordföranden. Presidenten äger rätt att deltaga i styrelsens sammanträden, utan rösträtt, så länge vederbörande är medlem i klubben.

§6
Årsmötet skall hållas varje år under första kvartalet. Verksamhetsår är lika med kalenderåret. Kallelse till årsmötet skall utsändas minst två veckor i förväg. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar innan årsmötet.

I kallelsen skall bla. ingå dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, ev. motioner med styrelsens yttrande och valberedningens förslag till ny styrelse.

Följande ärenden ska ingå i dagordningen:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av att kallelsen utsänts enligt stadgarna

3. Fastställande av dagordningen

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5. Justering av röstlängd/medlemslista

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

7. Verksamhetsberättelse

8. Resultat- och balansräkning

9. Revisorernas berättelse

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår och medlemsavgift för nästföljande år

12. Inkomna motioner

13. Val av styrelse

14. Val av centrerepresentanter

15. Val av revisorer och revisorsuppleant

16. Val av valberedning

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

Närvarande medlem äger en röst vid årsmötet. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst som utslagsgivande.

§7
Årsavgiften fastställes av årsmötet för nästföljande kalenderår. Årsmötet kan bemyndiga styrelsen att, efter anhållan därom, ändra avgiften inom ett av årsmötet beslutat utrymme/belopp.
Årsavgiften skall erläggas senast den 31 januari varje år.
Ny medlem skall inom en månad erlägga årsavgift för inträdesåret. Om medlemskap erhålles under kalenderårets första eller andra kvartal betalas hel årsavgift. För tredje kvatalet betalas halv årsavgift. Erhålles medlemskap under årets fjärde kvartal, är medlemmen befriad från årsavgiften för inträdesåret.

§8
The M.G. Car Club of Sweden äger rätt att spara information om sina medlemmar samt deras fordon i ett dataregister. Uppgifterna får endast användas till ordinarie klubbverksamhet och registret skall föras av klubbens registeransvarige.

§9
Medlem som önskar utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta. Årsavgift eller del därav återbetalas ej.
Uteslutning av medlem kan ske om vederbörande medvetet skadat klubbens namn eller verksamhet eller om lagstadgade avgifter ej erlagts inom föreskriven tid.

§10
Beslut om upplösning av klubben måste fattas med 2/3-dels majoritet på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte.
Klubbens kvarvarande tillgångar överförs till riksförbund, Motorhistoriska Riksförbundet.

§11
Stadgarna kan endast ändras vid klubbens årsmöte. Förslag till ändring skall tillställas medlem i samband med kallelse till årsmöte.