MedlemsinloggningVerksamhetsplan 2021

Mål

* De flesta ideella föreningar har en medlemsminskning där vårt absoluta
mål skall vara att ligga kvar på nuvarande medlemsantal men med
ambitionen att öka ytterligare antalet medlemmar.
* Ekonomiskt mål skall vara att hålla ett bra eget kapital.
Detta för att kunna säkerställa utgivningen av medlemstidningen, täcka oförutsedda utgifter samt göra riktade insatser såväl centralt som i centren, där så behövs.

Aktiviteter

Insatser i stort

För att kunna nå det offensiva målet med nyrekrytering, krävs en genomarbetad och offensiv satsning på befintliga medlemmar, samt en fortsättning på nyrekrytering detta år utan centralt utskick men genom lokala arbeten inom respektive Centre med stöd från styrelsen.

Befintliga medlemmar

Vår kärnverksamhet fortsätter med ett antal viktiga hörnstenar som grund:
* Bulletinen är vår medlemstidning som utkommer med 6 nummer per år.
* Centreaktiviteter med mer än 100 bilträffar/evenemang per år runt om i landet (om omständigheterna så medger - osäkerhet betr. Coronapandemin)
* Svenska MG Mötet, SMGM, klubbens nationella träff i juni varje år (fred-sön) (om omständigheterna så medger - osäkerhet betr. Coronapandemin).
* Europeiskt samarbete inom MG Car Club UK med anslutna europeiska klubbar ger möjlighet att delta i träffar som till exempel European Event Of The Year (EEOTY).
* Hemsida; www.mgcc.se, Facebook; @MGCCSweden och e-post genom centrens lokala utskick innebär möjlighet till mer och snabbare information till medlemmarna både från styrelsen och centre-representanterna. Arbeta för att få fler medlemmar/skribenter att bidra med artiklar och annat underlag för Bulletinen. Ökad satsning på våra digitala kanaler med utsedd redaktör.
* Centrerepresentanter och andra funktionärer inom klubben samlas årligen med styrelsen i ett funktionärsmöte för att utbyta erfarenheter, lyfta viktiga händelser och ta upp frågor för att tillsammans utveckla klubbens verksamhet. Till detta kommer även digitala möten mellan klubbens funktionärer och styrelse att hållas. Vi ska alla bidra till ett gott och utvecklande/stöttande samarbete mellan klubbens funktionärer.
* Modellrepresentanter utsedda för att stötta medlemmar i frågor om de olika bilmodellerna. Möte med våra modellrepresentanter har genomförts tidigare år och målsättningen är att genomföra ytterligare möte när omständigheterna tillåter. Fokus skall vara på hur styrelsen kan stötta och aktivera representanterna i deras arbete. Klubben har också önskemål om att de kan bidra med tekniska rapporter till Bulletinen för att bevara och öka kompetensen om våra bilar.
* MG Motorsport kan utövas i form av individuella aktiviteter inom de centres som har möjlighet att erbjuda medlemmarna bankörning. Klubben skall centralt stötta dessa aktiviteter med marknadsföringsmaterial för MG, till exempel banderoller, flaggor mm.
* Försäkring erbjuds våra medlemmar genom en attraktiv lösning via MHRF. All information runt detta återfinns på hemsidan med en länk till MHRF.
* Regalia som hanteras av klubben består av klubbmaterial som ex badges, pins, kepsar. För kläder, väskor och andra typer av regalia så erbjuds detta via vår webshop; www.jsonshop.se/mgcar/login.
Genom ökad marknadsföring skall intresset och spridningen av regalia ökas.
* Verkstadslista för våra bilar finns på vår Hemsida med uppgift om var dessa finns runt om i landet. Uppdatering sker med hjälp av information från centren och enskilda medlemmar.
* Ekonomisk stöttning till centren görs genom ett årligt grundbelopp och därutöver är extra anslag möjligt, som vid offensiva satsningar/större event, efter ansökan till styrelsen.

Nyrekryterin

* Vid våra träffar och event ska vi profilera oss tydligt och professionellt med till exempel flaggor, banderoller, beachflaggor, avspärrningsband och MG-jackor för funktionärerna.
* Vår rekryteringsbroschyr och information bör ges till presumtiva medlemmar vid varje träff/möte. Broschyren finns även på vår hemsida.
* Fortsätta att erbjuda e-medlemskap för medlemmar.

Nya/förbättrade aktiviteter

Vi behöver fokusera på och utveckla ett antal aktiviteter:
* Medlemsregistret skall fortsatt utvecklas/uppdateras systemtekniskt för att underlätta registerhållningen, rapporteringar och framtagande av statistik.
* Klubben skall arbeta med att marknadsföra försäkringslösningarna från MHRF. Klubben skall också verka för att i första hand kunna erbjuda egna besiktningspersoner.
* Svenska MG-Mötet är vårt viktiga nationella MG-event och vi måste därför alltid fokusera på att innehåll och prissättning är attraktivt för medlemmarna.
* Framtidens veteranbilar; vi ska verka för ökad insats mot medlemmar med nyare bilar.
* Effektivisera styrelsearbetet genom ansvarsområden/roller med tydliga rollbeskrivningar.
* Genomföra en kombination av kostnadseffektiva digitala möten, epostkommunikation och fysiska styrelsemöten/funktionärsmöten (om omständigheterna så medger - osäkerhet betr. Coronapandemin) för att skapa nära engagemang och utveckling i arbetet för klubben.